• Arduino การรับค่า Input & และ out put

  Arduino Digital Input #1

  ในตอนนี้จะมาเข้าเรื่อง digital input กัน
  เป็นการรับค่าจากปุ่มกด เริ่มจากพื้นฐานง่าย
  ต่อตามวงจรนี้ก่อน

  ถ้าต่อวงจรตามนี้ ไฟเข้ามาที่ R ไปที่ ขานึงของ สวิตซ์กดติดปล่อยดับ(tactile switch)
  แล้วต่อเข้ากับ LED ขา + แล้วลงground

  เมื่อกดสวิต แน่นอน ไฟติด เพราะมันตรบวงจรแล้ว เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ สวิตซ์

  ดูตำแหน่งขาของมัน

  คราวนี้เรามาต่อวงจรรับค่าจากปุ่มกดแล้วทำให้ LED ติดครับ
  อธิบายตามความเข้าในส่วนตัว คือ เราจะต่อวงจร pull-up resistor โดยต่อตัวต้านทานกับ ไฟเข้า Vcc
  เพื่อกำหนดสถานะ HIGH หรือ 1 ก่อน จากนั้นเมื่อกดสวิตซ์ กระแสจะไหลลงground ซึ่งจะทำให้ สถานะ
  HIGH เป็น LOW 
  อธิบายง่ายๆ คือ กด ติด ปล่อย ดับ ส่วนมากจะต่อกันแบบนี้ 
  แต่ถ้าเราต่อ อีกแบบ คือ pull-down resistor ก็คือ การต่อเพื่อกำหนดสถานะ LOW หรือ 0 ก่อน เมื่อกด สวิตซ์ ไฟก็จะดับ
   คือมัน สลับกัน กับ pull-up นั่นเอง 
  pull-up กดติด ปล่อยดับ
  pull-down กดดับ ปล่อยติด  

  วงจร pull-up ไฟ Vcc จะต่อกับ ตัวต้านทานก่อน แล้วต่อปุ่ม ลง ground

  pull-up ถ้ายังไม่กดปุ่มไฟยังไม่ติด

  วงจร pull-down ไฟ Vcc จะต่อกับปุ่มก่อน แล้วจึงไปต่อกับตัว ตัวต้านทานแล้วลง ground

  pull-down ถ้ายังไม่กดปุ่มไฟติดอยู่ก่อน

  1 Led
  1 สวิตซ์กดติดปล่อยดีบ
  1 ตัวต้านทาน 300 Ohms

  มาเขียนโปรแกรมกัน

  int ledPin = 9;               //กำหนด pin สำหรับ led
  int inputPin = 2;               // กำหนด pin สำหรับปุ่ม
  int val = 0;                    //กำหนดตัวแปรรับค่าจากปุ่ม ค่าเป็น 0

  void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // กำหนดหน้าที่ของ pin led
  pinMode(inputPin, INPUT);     // กำหนดหน้าที่ของ pin ปุ่ม
  }

  void loop(){
  val = digitalRead(inputPin);  //ให้ตัวแปร val มีค่าเปลี่ยนแปลเมื่อมีการกดปุ่ม(ถ้าต่อ pull-up ตอนนี้เป็น high )
  if (val == HIGH) {            // ตรวจสอบสถานะการกด ถ้าเป็น HIGH คือยังไม่ได้กด
  digitalWrite(ledPin, LOW);  //led ไม่ติด
  } else {                                  //แล้วถ้าไม่ใช่ HIGH ละ
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // led ติด
  }
  }

  ครานี้เข้าใจเรื่อง pull-up , pull-down และ digital input พื้นฐานกันแล้ว คราวหน้าจะมาทำอะไรๆสนุกกันอีก กับปุ่มกด และ led

  ที่มา : http://arduinonote.blogspot.com

  Comments

  comments

Comments are closed.